ﻋﺎﻣـــﻞ ﺑﻴﻤـــﺎري ﻫﻴﺪاﺗﻴـــﺪ، ﻛـــﺮم ﻧـــﻮاري اﻛﻴﻨﻮﻛﻮﻛـــﻮسﮔﺮاﻧﻮﻟﻮﺳﻮس ﺑﻮده و در ﺑﺎﻓﺘﻬـﺎي اﻧـﺴﺎﻧﻲ، ﻛﻴـﺴﺘﻬﺎي ﻻروي ﺑﻮﺟﻮد ﻣﻲآورد. ﺳﮕﻬﺎ و در ﺑﻌﻀﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ، روﺑـﺎهﻫـﺎ ﻣﻴﺰﺑـﺎن اﺻﻠﻲ ﺑﻮده و ﻛﺮم ﺑﺎﻟﻎ در روده آﻧﻬﺎ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲﻛﻨﺪ.(1و 2)

ﺗﺨﻢ از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺪﻓﻮع دﻓﻊ ﺷﺪه ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻣﻴﺰﺑﺎن واﺳﻂ ﻣﺜﻞ داﻣﻬﺎ، اﻧـﺴﺎنﻫـﺎ و ﺟﻮﻧـﺪﮔﺎن و ﺑﺨـﺼﻮص ﮔﻮﺳـﻔﻨﺪ ﺧـﻮرده ﻣﻲﺷﻮد. ﺳﮕﻬﺎ ﺑﺎ ﺧﻮردن ﻻﺷﻪ ﺧﺎم ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﻛﻪ داراي ﻛﻴﺴﺖ ﻫﻴﺪاﺗﻴﺪ اﺳﺖ، ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ.(1و 2)

ﻛﻴﺴﺖ ﻫﻴﺪاﺗﻴﺪ ﺑﻴﺶﺗﺮ در ﻛﺒﺪ، ﺳﭙﺲ در رﻳـﻪ و ﭘـﺲ از آن در ﺳﺎﻳﺮ ارﮔﺎنﻫﺎ دﻳﺪه ﻣﻲﺷﻮد.(1و2)

درﮔﻴﺮي ﺳﺮ و ﮔﺮدن ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺎدر ﻣﻲﺑﺎﺷــﺪ. درﮔﻴـﺮي ﻏﺪه ﭘﺎروﺗﻴﺪ ﺑـﺴﻴﺎر ﻧـﺎدر ﺑـﻮده و ﺗـﺎﻛﻨﻮن ﻣـﻮارد ﺑـﺴﻴﺎر ﻛﻤـﻲ از ﻛﻴﺴﺖ ﻫﻴﺪاﺗﻴﺪ در ﻏﺪه ﭘﺎروﺗﻴﺪ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ.(3و 4)
در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟـﻪ، ﻳـﻚ ﻣـﻮرد ﻛﻴـﺴﺖ ﻫﻴﺪاﺗﻴـﺪ اﻳﺰوﻟـﻪ در ﻏـﺪه ﭘﺎروﺗﻴﺪ ﻳﻚ ﺑﻴﻤﺎر ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻲﺷﻮد.

ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺑﻴﻤﺎر

ﺑﻴﻤﺎر ﺧﺎﻧﻢ 23 ﺳﺎﻟﻪ اﻫﻞ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اﺳﺪآﺑﺎد اﺳﺘﺎن ﻫﻤـﺪان ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺎ ﺷﻜﺎﻳﺖ ﺗﻮرم 4 ﻣﺎﻫﻪ در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺟﻠﻮي ﮔـﻮش راﺳـﺖ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﻮد. رﺷﺪ ﺗﻮده در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﭘﺎروﺗﻴﺪ راﺳﺖ ﺑﻪ ﺻـﻮرت ﺗﺪرﻳﺠﺎً ﭘﻴﺸﺮوﻧﺪه، ﻫﻤــﺮاه ﺑﺎ اﻳﺠﺎد درد ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺑـﻮده اﺳـﺖ.

ﻳﻚ ﻫﻔﺘﻪ ﭘﻴــﺶ از ﻣﺮاﺟﻌﻪ، ﺑﻴﻤﺎر دﭼﺎر ﺿﻌﻒ ﺷﺎﺧﻪ ﺗﻤﭙﻮرال ﻋﺼﺐ ﻓﺎﺳﻴﺎل در ﺳﻤﺖ درﮔﻴﺮ ﺷﺪه ﺑـﻮد. ﺑﻴﻤـﺎر ﺳـﺎﺑﻘﻪاي از ﺗﺐ و ﻟﺮز و ﻛﺎﻫﺶ وزن ﻧﺪاﺷـﺘﻪ و ﺳـﺎﺑﻘﻪ ﺑﻴﻤـﺎري ﺧـﺎص ﻳـﺎ ﻣﺼﺮف داروي ﺧﺎﺻﻲ را ذﻛﺮ ﻧﻤﻲﻛﺮد.

در ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ ﺑﻴﻤﺎر، ﺗﻮدهاي ﺑﻪ اﺑﻌﺎد 4×4 ﺳﺎﻧﺘﻲﻣﺘـﺮ ﺑـﺎ ﻗـﻮام ﻛﻴﺴﺘﻴﻚ، ﺑﺪون درد و ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻣﺘﺤﺮك در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﭘﺎروﺗﻴﺪ راﺳـﺖ ﻟﻤﺲ ﺷﺪ ﻛﻪ ﭘﺲ از آﺳﭙﻴﺮاﺳﻴﻮن ﺗﻮده، ﻣـﺎﻳﻊ ﺑـﻲرﻧﮕـﻲ از آن ﺧﺎرج ﺷﺪ و اﺑﻌﺎد ﺗﻮده ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ و در ﮔﺰارش ﺳـﻴﺘﻮﻟﻮژي از Fine needle aspiration)FNA ) ﻧﻴــﺰ ﻳﺎﻓﺘــﻪ ﺗﺸﺨﻴــﺼﻲ واﺿﺤﻲ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ. ﭘﺎرزي اﻳﺰوﻟﻪ ﺷﺎﺧﻪ ﺗﻤﭙـﻮرال ﻋـﺼﺐ ﻓﺎﺳﻴﺎل ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺷـﻜﺎل در ﺑـﺎﻻ ﺑـﺮدن اﺑـﺮو در ﺳـﻤﺖ راﺳﺖ وﺟﻮد داﺷﺖ. ﺣﺮﻛﺎت ﺳـﺎﻳﺮ ﻋـﻀﻼت ﺻـﻮرت ﻃﺒﻴﻌـﻲ ﺑﻮدﻧﺪ. ﺿﻤﻨﺎً ﺗﻮرم در ﻓﻀﺎي ﭘﺎراﻓﺎرﻧﻜﺲ و ﺗﺮﺷﺢ از ﻣﺠـﺮاي stenson ﻧﻴﺰ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ.

در ﺑﺮرﺳﻲﻫﺎي ﭘﺎراﻛﻠﻴﻨﻴﻜﻲ ﺑﻴﻤﺎر، در ﺳﻲﺗﻲاﺳﻜﻦ، ﺗﻮدهاي ﺑﺎ داﻧﺴﻴﺘﻪ ﺑﺎﻓـﺖ ﻧـﺮم ﺑـﺎ ﺣـﺪود ﻣـﺸﺨﺺ در ﻧﺎﺣﻴـﻪ ﭘﺎروﺗﻴـﺪ راﺳﺖ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷـﺪ(ﺷـﻜﻞ ﺷـﻤﺎره 1). در ﺿـﻤﻦ در آﺰﻣﺎﻳـﺸﺎت ﻣﻌﻤﻮل ﺑﻴﻤﺎر ﻧﻴﺰ ﻧﻜﺘﻪ ﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻳﺎﻓﺖ ﻧﺸﺪ.

parotid-hydatid-article-fa

ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎره1- ﺳﻲﺗﻲاﺳﻜﻦ ﻛﻴﺴﺖ ﻫﻴﺪاﺗﻴﺪ در ﻏﺪه ﭘﺎروﺗﻴﺪ ﭼﭗ

ﺑﻴﻤﺎر ﻛﺎﻧﺪﻳﺪ ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﻲ رزﻛﺴﻴﻮن ﺗﻮده و ﭘﺎروﺗﻴﺪﻛﺘﻮﻣﻲ ﺳﻄﺤـــﻲ ﺷـــﺪ و در ﺣــﻴﻦ ﻋﻤـﻞ، ﻧﻤﻮﻧــﻪاي از ﻛﻴــﺴﺖ ﺟﻬــﺖfrozen section ارﺳــﺎل ﺷـــﺪ ﻛــﻪ ﻛﻴــﺴـﺖ ﻫﻴﺪاﺗﻴــﺪ ﮔــﺰارش ﮔﺮدﻳﺪ. ﺳﭙﺲ ﭘﺎروﺗﻴﺪﻛﺘﻮﻣﻲ ﺳﻄﺤﻲ ﺑﺎ ﺣﻔـﻆ ﻋـﺼﺐ ﻓﺎﺳـﻴﺎل ﺻـﻮرت ﮔﺮﻓـﺖ. ﺿـﺎﻳﻌﻪ ﻛﻴـﺴﺘﻴﻚ در ﻟـﻮب ﺳـﻄﺤﻲ ﭘﺎروﺗﻴـﺪ وﺟـﻮد داﺷـﺖ ﻛـﻪ ﺗـﺸﺨﻴﺺ ﻛﻴـﺴﺖ ﻫﻴﺪاﺗﻴـﺪ ﻣﺠـﺪداً ﺗﻮﺳـﻂ ﭘﺎﺗﻮﻟﻮژي ﺗﺎﻳﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪ(ﺷﻜﻠﻬﺎي ﺷﻤﺎره 2و 3) .

parotid-hydatid-article-2

ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎره 2- ﻧﻤﺎي ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ ﻛﻴﺴﺖ ﻫﻴﺪاﺗﻴﺪ

parotid-hydatid-article-3

ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎره 3- ﻛﻴﺴﺖ ﻫﻴﺪاﺗﻴﺪ در ﻏﺪه ﭘﺎروﺗﻴﺪ

در ﺣﻴﻦ ﻋﻤﻞ، ﻧﺰدﻳﻜـﻲ ﻛﻴـﺴﺖ ﺑـﻪ ﺷـﺎﺧﻪ ﻓﺮوﻧﺘـﺎل ﻋـﺼﺐ ﻓﺎﺳﻴﺎل ﺑﺎ ﻣﺨﺘﺼﺮي ﺗﻐﻴﻴﺮ رﻧﮓ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﻪ دﻳﺪه ﺷﺪ ﻛﻪ ﻛﻴﺴﺖ ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻣﺸﺨﺺ از ﺷﺎﺧﻪ ﻣﺬﻛﻮر ﺟﺪا ﺷﺪ.

در ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﺎﻳﺮ ارﮔﺎنﻫـﺎ، ﺗﻮﺳـﻂ chest x-Ray )CXR ) و ﺳﻮﻧﻮﮔﺮاﻓﻲ ﻛﺒﺪ، ﻃﺤﺎل و ﺷﻜﻢ، ﺷﻮاﻫﺪي ﺑﻪ ﻧﻔﻊ وﺟﻮد ﻛﻴﺴﺖ در اﻳﻦ ﻧﻮاﺣﻲ ﻳﺎﻓﺖ ﻧﺸﺪ.
در ﻣﺸﺎوره ﺑﺎ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻋﻔـﻮﻧﻲ، ﺟﻬـﺖ ﺑﻴﻤـﺎر، درﻣـﺎن ﺑـﺎ آﻟﺒﻨﺪازول ﺑـﻪ ﺻـــﻮرت ﺧـﻮراﻛﻲ(400 ﻣﻴﻠـﻲﮔـﺮم دو ﺑـﺎر در روز) در دو دوره 4 ﻫﻔﺘــﻪاي ﺑﺎ ﻓﺎﺻـﻠﻪ اﺳـﺘﺮاﺣﺖ 2 ﻫﻔﺘـﻪاي در ﺑــﻴﻦ دو دوره و ﺑﺮرﺳــﻲ Liver function test)LFT ) وCell blood count) CBC ) ﻫﺮ 2 ﻫﻔﺘﻪ در ﺣﻴﻦ درﻣـﺎن ﺗﻮﺻـﻴﻪ ﺷﺪ.

ﺑﺤﺚ

ﺑﻴﻤﺎري ﻫﻴﺪاﺗﻴﺪ ﻳﻚ ﻋﻔﻮﻧﺖ zoonose ﻣﻲﺑﺎﺷـﺪ. ﺑﻴﻤـﺎري در اﻧــﺴﺎن ﺗﻮﺳــﻂ ﻣﺮﺣﻠــﻪ ﻻروي ﻛــﺮم ﻧــﻮاري اﻛﻴﻨﻮﻛﻮﻛــﻮس ﮔﺮاﻧﻮﻟﻮﺳﻮس اﻳﺠﺎد ﻣﻲﺷﻮد.

اﻛﻴﻨﻮﻛﻮﻛــﻮس، ﮔــﺴﺘﺮش ﺟﻬــﺎﻧﻲ داﺷــﺘﻪ و ﺧــﺼﻮﺻﺎً در ﻣﻨﺎﻃﻘــــﻲ ﻛــﻪ ﭘــﺮورش ﮔﻮﺳــﻔﻨﺪ وﺟــﻮد دارد، ﺷــﺎﻳﻊﺗــﺮ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.(1و 2)

ﺑﻴﺶﺗــﺮ ﻋﻔﻮﻧﺖﻫــﺎي اﻧـﺴﺎﻧــﻲ ﺑـﻪ دﻧﺒـﺎل ﺧـﻮردن ﻣـﻮاد آﻟﻮده ﺑﻪ ﻣﺪﻓﻮع ﺳﮓ اﻳﺠـﺎد ﻣـﻲﺷﻮﻧـــﺪ. ﺗﺨـﻢ در روده ﻧﻔـﻮذ ﻛﺮده و از ﻃﺮﻳﻖ ورﻳﺪ ﺑﺎب ﺑﻪ ﻛﺒﺪ و از آﻧﺠـﺎ ﺑـﻪ رﻳـﻪ و دﻳﮕـﺮ ﺑﺎﻓﺖﻫﺎ ﻣﻲرود. در ﺑﺎﻓﺘﻬﺎ، ﺗﺨﻢ ﺑﻪ ﻛﻴﺴﺘــﻲ ﺗﺒﺪﻳـــﻞ ﻣـﻲﺷـﻮد ﻛﻪ ﺣـﺎوي ﻣـﺎﻳﻌﻲ روﺷـﻦ اﺳـﺖ. ﻛﭙـﺴﻮلﻫـﺎي ﺑـﺮود(brood) ﺣﺎوي اﺳﻜﻮﻟﻜﺲﻫﺎ ﺑﻪ داﺧﻞ ﻟﻮﻣﻦ ﻛﻴﺴﺖ ﺟﻮاﻧــﻪ ﻣـﻲزﻧﻨـــﺪ.
اﻳﻦ اﻧﺪوﻛﻴﺴﺖﻫـﺎ اﮔـــﺮ ﺑــﻪ داﺧـــﻞ ﻓـﻀﺎي ﺻـﻔﺎﻗﻲ رﻳﺨﺘـﻪ ﺷـــﻮﻧﺪ، ﻛﻴـــﺴﺘﻬﺎي داﺧـــــﻞ ﺻـــﻔﺎﻗﻲ ﺛﺎﻧﻮﻳـــــﻪ را ﺗـــﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲدﻫﻨﺪ.(1و 2)

ﺑﻴﻤﺎري ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻈﺎﻫﺮات آﻟﺮژﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻤﻴﻚ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ و ﻳﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻼﻳﻢ ﻣﻮﺿﻌﻲ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻋﻤﺎل ﻓﺸﺎر ﺑﻪ وﺳـﻴﻠﻪ ﻛﻴﺴﺖ، ﺗﻈﺎﻫﺮ ﻳﺎﺑﺪ. اﮔﺮ ﻛﻴﺴﺖ ﭘﺎره ﺷﻮد، ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺷﻮك آﻧﺎﻓﻴﻼﻛﺴﻲ ﺷﻮد.(1و 2)

40% ﺑﻴﻤﺎران، اﺋﻮزﻳﻨﻮﻓﻴﻠﻲ داﺷﺘﻪ و %60، ﻳﻚ ﻛﻴﺴﺖ دارﻧـﺪ. %50 ﻣﻮارد در ﻛﺒﺪ، %30 در رﻳﻪ و %20 در ارﮔـﺎنﻫـﺎي دﻳﮕـﺮ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ.(1و 2)

ﺗﺴﺘﻬﺎي ﺳﺮوﻟﻮژﻳﻚ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻛﻤﻚ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ. ﺻـﺤﺖ ﺗﺴﺖ ﭘﻮﺳﺘﻲ ﻛـﺎزوﻧﻲ، %80-90 ﻣـﻲﺑﺎﺷـﺪ. ﺗـﺴﺘﻬﺎي ﻣﻬـﺎري ﻫﻤﺎﮔﻠﻮﺗﻴﻨﺎﺳـﻴﻮن و ﺗﺜﺒﻴـﺖ ﻛﻤﭙﻠﻤـﺎن ﻧﻴـﺰ دﻗﻴـﻖ ﺑـﻮده و ﻣﻔﻴـﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ، زﻳﺮا ﺑﺎ درﻣﺎن و از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ ﭘﺎرازﻳـﺖ، ﻣﻨﻔـﻲ ﺧﻮاﻫﻨـﺪ ﺷﺪ.(1و2)

ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺶﺗﺮﻳﻦ درﮔﻴﺮي در ﻛﺒﺪ و رﻳﻪ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ، وﻟـﻲ ﻛﻴﺴﺖ ﻫﻴﺪاﺗﻴﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺴﻴﺎر ﻧـﺎدر در ﺳـﺮ و ﮔـﺮدن دﻳـﺪه ﻣﻲﺷﻮد. ﺗـﺎ ﻛﻨـﻮن ﺗﻨﻬـﺎ ﭼﻨـﺪ ﻣـﻮرد ﻛﻴـﺴﺖ ﻫﻴﺪاﺗﻴـﺪ در ﻏـﺪه ﭘﺎروﺗﻴﺪ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ.(3-6)

ﻣﻬﻢﺗـﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣـﻞ در ﺗـﺸﺨﻴﺺ ﺑﻴﻤـﺎري ﻫﻴﺪاﺗﻴـﺪ، آﮔـﺎﻫﻲ از اﻣﻜﺎن وﺟﻮد آن ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.(4)

در ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ ﻛﻪ ﺑﻴﻤﺎري، اﻧﺪﻣﻴﻚ ﻣـﻲﺑﺎﺷـﺪ، وﺟـﻮد ﺗـﻮده ﺑـﺎ رﺷﺪ ﭘﻴﺸﺮوﻧﺪه ﺑﺎﻳﺪ ﺷﻚ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري ﻫﻴﺪاﺗﻴﺪ را ﺑﺮاﻧﮕﻴﺰد.(2)

ﺑﻴﻤﺎري ﻫﻴﺪاﺗﻴـﺪ ﺑﺎﻳـﺪ در ﺗـﺸﺨﻴﺺ اﻓﺘﺮاﻗـﻲ ﺿـﺎﻳﻌﺎﺗﻲ ﻛـﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻮرم ﻏﺪه ﭘﺎروﺗﻴﺪ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ، ﺧـﺼﻮﺻﺎً در ﻣﻨـﺎﻃﻘﻲ ﻛـﻪ ﺷﻴﻮع ﺑﻴﻤﺎري ﺑﺎﻻﺳﺖ(ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻳﺮان)، ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.(5و 7)

ﺗﺎﻛﻨﻮن درﮔﻴﺮي ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻏﻴﺮﺷﺎﻳﻌﻲ از ﻗﺒﻴﻞ اﺳﺘﺨﻮان، رﺣﻢ، رﺗﺮوﭘﺮﻳﺘﻮﺋــﻦ و رﺗﺮوارﺑﻴﺘﺎل ﻧﻴﺰ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ.(5،8و9)

در ﺑﺮرﺳﻲ literature ﻧﻴﺰ ﺗﻨﻬﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد ﻣﺤـﺪود ﮔـﺰارش ﻛﻴﺴﺖ ﻫﻴﺪاﺗﻴﺪ در ﭘﺎروﺗﻴﺪ وﺟﻮد دارد. در ﻳﻜـﻲ از اﻳـﻦ ﻣـﻮارد ﻛﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ 30 ﺳﺎل ﻗﺒﻞ و ﮔﺰارش ﺷﺪه از اﻳﺮان ﻣـﻲﺑﺎﺷـﺪ، ﺗﻈﺎﻫﺮ ﻛﻴﺴﺖ ﻫﻴﺪاﺗﻴﺪ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎر ﻓﻮق و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗـﻮده ﺑـﺎ رﺷﺪ آﻫﺴﺘﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ. در اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎر ﭘـﺎرزي ﻋـﺼﺐ ﻓﺎﺳـﻴﺎل وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ وﻟﻲ 7 ﻣﺎه ﭘﺲ از ﭘﺎروﺗﻴﺪﻛﺘﻮﻣﻲ دﭼـﺎر ﭘـﺎرزي اﻧﺪامﻫﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ.(10و 11)

ﻣﻮرد دﻳﮕﺮ، ﮔﺰارش ﺷﺪه از ﻛﺸﻮر ﺗﺮﻛﻴﻪ و در ﺳﺎل 2002 ﺑﻮده اﺳـﺖ. ﻧﻬﺎﻳﺘـﺎً ﻣــﻮردي از وﺟــﻮد ﻛﻴـﺴﺘﻬﺎي ﻣﺘﻌـﺪد در ﻧﺎﺣﻴﻪ اﻳﻨﻔﺮاﺗﻤﭙﻮرال و ﭘﺎروﺗﻴﺪ در 20 ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﮔـﺰارش ﺷـﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ ﻧﻘﺶ ﺳﻲﺗـﻲاﺳـﻜﻦ در ﺗـﺸﺨﻴﺺ آن ﺗﺎﻛﻴـﺪ ﺷـﺪه اﺳﺖ.(3و 5)

درﻣﺎن اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﺑﻴﻤﺎري ﻫﻴﺪاﺗﻴﺪ ﺧﺼﻮﺻﺎً در ﻛﺸﻮرﻫﺎي در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﻪ اﻣﻜﺎن ﭘﻴﮕﻴـﺮي ﻋـﻮارض داروﻳـﻲ ﺑـﺎ ﺗـﺴﺘﻬﺎي آزﻣﺎﻳــﺸﮕﺎﻫﻲ در ﻃــﻮﻻﻧﻲ ﻣــﺪت دﺷــﻮار اﺳــﺖ، ﺟﺮاﺣــﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.(2و 5)

در روش ﺟﺮاﺣﻲ ﻣﻲﺗﻮان ﻛﻴﺴﺖ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻛﺎﻣﻞ ﺧﺎرج ﻛﺮد و ﻳﺎ اﺑﺘﺪا ﻣﺎﻳﻊ داﺧـﻞ آن را آﺳـﭙﻴﺮه ﻛـﺮده و ﺳـﭙﺲ ﻻﻳـﻪ ﻣﻄﺒﻖ ﻛﻼﭘﺲ ﺷـﺪه و ﻻﻳـﻪ ژرﻣﻴﻨـﺎل را از ﭘـﺮي ﺳﻴـﺴﺖ ﺟـﺪا ﻧﻤﻮد. ﺣﻴﻦ آﺳﭙﻴﺮاﺳﻴﻮن ﺑﺎﻳـﺪ ﻣﺮاﻗـﺐ ﺑـﻮد ﺗـﺎ ﻣـﺎﻳﻊ، ﺑﺎﻓﺘﻬـﺎي اﻃﺮاف را آﻟﻮده ﻧﻜﻨﺪ.(5)

ﻳﻚ روش ﻣﺤﺎﻓﻈﻪﻛﺎراﻧﻪ در درﻣﺎن ﺑﻴﻤﺎري ﻫﻴﺪاﺗﻴـﺪ، روش PAIR(Percutaneous Aspiration Injection of a Scolicidal agent and Reaspiration) ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺗﺎﻛﻨﻮن ﻳﻚ ﻣﻮرد در درﻣﺎن ﺑﻴﻤﺎري ﻫﻴﺪاﺗﻴﺪ ﻏﺪه ﭘﺎروﺗﻴﺪ ﺑﻜﺎر رﻓﺘﻪ اﺳـﺖ.

ﺑـﻪ ﻧﻈـﺮ ﻣـﻲرﺳــﺪ اﻳـﻦ روش راه اﻣـﻦ و ﻣـﻮﺛﺮي در درﻣـﺎن ﺑﻴﻤﺎري ﻫﻴﺪاﺗﻴﺪ و ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻣﻨﺎﺳـﺒﻲ ﺑـﺮاي ﻋﻤـﻞ ﺟﺮاﺣـﻲ ﻧﻴـﺰ ﺑﺎﺷﺪ.(3و 7)

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ

  1. Thomas K Hunt, Reid V Mueller. Inflamation, infection , Antibiotic. In : Lawrence W CURRENT . Surgical diagnosis & treatment. 10th ed. California school of medicine, Sanfrancisco: Lange; 1997. p. 130-5, 640-50.
  2. NW Thompsom. Helminth disease. In: Geral L Mandell, John E Bennett, Raphael Dolin. Principles and practice of infectious diseases. 5th ed. University of Virginia, Charlottesville: Elsevier; 2000. p. 2956-7, 2962-3 .
  3. Karahatsy S, Ackom T, Kocaoglu M, Tosun F, Gunhan O. A rare case of parotid swelling(hydatid cyst). Auris Nasus larynx 2005; 61(9): 312-14 .
  4. Cooney RM, Flanagan KP, Zehyle E. Review of surgical management of cystic hydatid disease in a resource limited setting. Europian journal of gastroenterology hepathology 2004; 16(11): 1233-6 .
  5. Tekim M , Osma U, Yaldiz A, Topcu T . Preauricular hydatid cyst. Europian Otorhinolaryngology 2004; 261(2):87-9.
  6. Kloviodouris A, Gouliamos A, Andreou I, Ioannovits I, Levett J, Viahos I, et al. Parotid hydatid cyst. Radiologe 1985; (5): 235-6 .
  7. Rajendra Copal SV, Mahadera N, Venkataramana C. Hydatid cyst of parotid. Indian pathology & Microbiology 1985; 28(1): 75-6.
  8. Ormecin N, Idilmon R, Tuzan A, Erdem H. A new percutaneous approach for the treatment of hydatid cyst. Int Urology & Nephrolog 2005; 37(3 ): 461-4 .
  9. Emamy H, Asadian A. Unusual presentation of hydatid disease. American Journal of Surgery 1976; 132(3):403-5 .
  10. Akhan O, Ensari S, Ozmen M. Percutaneous treatment of a parotid gland hydatid cyst. Europian Radiology 2002 ; 12(3): 597-601 .