ﻧﻘﺶ ﺟﺮاﺣﻲ آﻧﺪوﺳﻜﻮﭘﻴﻚ ﺑﻴﻨﻲ و ﺳﻴﻨﻮس در درﻣﺎن ﺳﺮدردﻫﺎي ﻧﺎﺷﻲ از ﻧﻘﺎط ﺗﻤﺎس داﺧﻞ ﺑﻴﻨﻲ

2018-02-27T12:06:53+03:30فوریه 27, 2018|مقالات منتشر شده در مجلات معتبر|

ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺳﺮدرد، اﻧﻮاع ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ دارد ﻛـﻪ ﻫـﺮ ﻛـﺪام ﺗﻈـﺎﻫﺮات ﺧﺎص ﺧﻮد و روﺷﻬﺎي ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ و درﻣﺎﻧﻲ ﺧﺎﺻـﻲ دارد. از [...]

ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﺠﻢ و ﺳﻄﺢ ﻣﻘﻄﻊ ﺑﻴﻨﻲ در ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﺎﻟﻐﻴﻦ ﻧﺮﻣﺎل اﻳﺮاﻧﻲ ﺗﻮﺳﻂ آﻛﻮﺳﺘﻴﻚ رﻳﻨﻮﻣﺘﺮي

2018-02-27T12:02:54+03:30فوریه 27, 2018|مقالات منتشر شده در مجلات معتبر|

 ﻣﻘﺪﻣﻪ اﺣﺴﺎس ﺗﻨﻔﺲ ﺑﺪون ﻣﺸﻜﻞ از راه ﺑﻴﻨـﻲ، ﭘﺪﻳـﺪه ﭘﻴﭽﻴـﺪهاي اﺳﺖ و ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﻮاﻣـﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔـﻲ ﻗـﺮار ﻣـﻲﮔﻴـﺮد. ﺗـﺴﺘﻬﺎي objective [...]

ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻳﻚ ﻣﻮرد ﻧﺎدر ﺑﻴﻤﺎري ﻫﻴﺪاﺗﻴﺪ اوﻟﻴﻪ ﻏﺪه ﭘﺎروﺗﻴﺪ

2018-02-27T11:57:10+03:30فوریه 27, 2018|مقالات منتشر شده در مجلات معتبر|

ﻋﺎﻣـــﻞ ﺑﻴﻤـــﺎري ﻫﻴﺪاﺗﻴـــﺪ، ﻛـــﺮم ﻧـــﻮاري اﻛﻴﻨﻮﻛﻮﻛـــﻮسﮔﺮاﻧﻮﻟﻮﺳﻮس ﺑﻮده و در ﺑﺎﻓﺘﻬـﺎي اﻧـﺴﺎﻧﻲ، ﻛﻴـﺴﺘﻬﺎي ﻻروي ﺑﻮﺟﻮد ﻣﻲآورد. ﺳﮕﻬﺎ و در ﺑﻌﻀﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ، [...]

ﮔﺰارش ﻳﻚ ﻣﻮرد آﻣﻴﻠﻮﻳﻴﺪوز ﺳﻴﺴﺘﻤﻴﻚ در ﺣﻨﺠﺮه

2018-02-27T11:40:32+03:30فوریه 27, 2018|مقالات منتشر شده در مجلات معتبر|

 ﻣﻘﺪﻣﻪ آﻣﻴﻠﻮﻳﻴﺪوزﻳﺲ، ﻳﻚ ﺑﻴﻤﺎري اﻳﺪﻳﻮﭘﺎﺗﻴﻚ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ رﺳﻮﺑﺎت ﺧﺎرج ﺳﻠﻮﻟﻲ آﻣﻴﻠﻮﻳﻴﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﺷﻮد.(1) آﻣﻴﻠﻮﻳﻴﺪ، ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در [...]

ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻳﻚ ﻣﻮرد ﺑﻴﻤﺎر ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﻛﺎرﺳﻴﻨﻮم ﻧﻮرواﻧﺪوﻛﺮﻳﻦ ﻧﺎزوﻓﺎرﻧﻜﺲ

2018-02-27T11:37:08+03:30فوریه 27, 2018|مقالات منتشر شده در مجلات معتبر|

 ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻛﺎرﺳﻴﻨﻮم ﻧﻮرواﻧﺪوﻛﺮﻳﻦ، ﻧﺌﻮﭘﻼﺳﻢ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻧﻮرواﻧﺪوﻛﺮﻳﻦ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ارﮔﺎنﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي Amine precursor uptake & decarboxylation )APUD [...]

ﺑﺮرﺳﻲ اﻧﺪوﺳﻜﻮﭘﻴﻚ آﻧﺎﺗﻮﻣﻲ ﺣﻔﺮه ﭘﺘﺮﻳﮕﻮﭘﺎﻻﺗﻴﻦ در اﺟﺴﺎد ﺑﺎﻟﻎ اﻳﺮانی

2018-02-27T11:27:34+03:30فوریه 27, 2018|مقالات منتشر شده در مجلات معتبر|

ﻣﻘﺪﻣﻪ روﻳﻜــﺮد اﻧﺪوﺳــﻜﻮﭘﻲ ﺑــﻪ ﺣﻔــﺮه ﭘﺘﺮﻳﮕﻮﭘــﺎﻻﺗﻴﻦ( PPF(Pterygopalatine fossa اﺳﺎس درﻣـﺎنﻫـﺎي  ﺟﺮاﺣﻲ را ﺑﻪ وﻳﮋه در ﺑﻴﻤﺎريﻫﺎي ﺗﻮﻣﻮرال، ﻋﻔـﻮﻧﻲ و اﻟﺘﻬﺎﺑﻲ [...]

رفتن به بالا